คอมพิวเตอร์ (Computer นิยมอ่านในภาษาไทยว่า คอม-พิ้ว-เต้อ) คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการคำนวณอัตโนมัติตามคำสั่ง ส่วนที่ใช้ประมวลผลเรียกว่าหน่วยประมวลผล โดยมีชุดของคำสั่งที่ระบุขั้นตอนการคำนวณเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นอาจเป็นได้ทั้ง ตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง หรืออยู่ในรูปอื่น ๆ อีกมากมาย

 ระบบคอมพิวเตอร์ คือ องค์ประกอบหลักที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงาน ได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าขาดองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ ระบบของคอมพิวเตอร์นี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักที่สำคัญ 4 ส่วน คือ 

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีวงจร ไฟฟ้าอยู่ภายในเป็นส่วนใหญ่ สามารถจับต้อง ได้ เช่น กล่องซีพียู (Case) จอภาพ (Monitor) แป้นพิมพ์ (Keyboard) สแกนเนอร์ (Scanner) เมนบอร์ด (Mainboard) ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น 


2. ซอฟต์แวร์ ( Software ) คือ โปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่สั่งควบคุมให้ฮาร์ดแวร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ ซอฟต์แวร์ จะถูกบรรจุอยู่ในสื่อหรือวัสดุที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น ฟอบปี้ดิสก์, ฮาร์ดดิสก์, ซีดีรอม, เทปไดร์ฟ และ ดีวีดีรอม เป็นต้น 


3. มนุษย์ (People) คือ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ผู้เขียนโปรแกรม (Programmer) ผู้ใช้โปรแกรม (User)
โดยสรุปก็คือ บุคคลใดก็ตามที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในบางครั้งจะเรียกว่า Peopleware:พีเพิลแวร์) 


4.ข้อมูล (Data) ในการทำงานต่าง ๆ จะต้องมีข้อมูลเกิดขึ้นตลอดเวลา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ถูกเก็บรวบรวมมาประมวลผล เพื่อให้ได้ สารสนเทศ (information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ปัจจุบันมีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์ มาเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมหรือที่เรียกว่าสารสนเทศความแตกต่างระหว่าง ข้อมูล และ สารสนเทศ คือ 

           ข้อมูล คือ สิ่งที่ได้จากการสำรวจจริง เช่น ข้อมูลชื่อ-สกุล น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น 
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหาารนำไปใช้ช่วยในการตัดสินใจ เช่น ข้อมูลสรุปจำนวนนักเรียน กราฟแสดงส่วนสูง เป็นต้น